زعفران پاکتی سه گرم

پاکتی ۳ گرمی - نوع زعفران : سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۳۰p ۲۵ ۷۵ گرم ۳۲۵ گرم ۷۲ ۶۱ ۳۴/۵ ۶۵ ۱۸۰۰ ۵۴۰۰گرم ۲۵/۵ کیلوگرم