زعفران پاکتی ۲/۳۰۴ گرم

پاکتی ۲/۳۰۴ گرمی - نوع زعفران : سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۲۳p ۵۰ ۱۱۵/۲ گرم ۵۰۰ گرم ۳۷ ۴۷ ۳۹ ۵۸ ۱۸۵۰ ۴۲۶۲گرم ۲۰/۵ کیلوگرم