زعفران جم ۱/۵ گرم زعفران بهرامن

زعفران جم ۱/۵ گرم

جم یک و نیم گرمی - نوع زعفران : تاپ
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۱۵ GH ۱۲ ۱۸ گرم ۷۰۰ گرم ۱۲ ۴۰ ۲۵ ۴۴ ۱۴۴ ۱۴۴ گرم ۹/۵ کیلوگرم