زعفران پاکتی ۱/۵ گرم

پاکتی ۱/۵ گرمی - نوع زعفران :سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۱۵p ۵۰ ۷۵ گرم ۴۶۱ گرم ۴۹ ۶۱ ۳۴/۵ ۶۵ ۲۴۵۰ ۳۶۷۵گرم ۲۵ کیلوگرم