پودر زعفران ۱/۵گرم زعفران بهرامن

پودر زعفران ۱/۵گرم

\ پودر زعفران یک و نیم گرمی - نوع زعفران : تاپ
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
PW ۱۲ ۱۸ گرم ۲۲۰ گرم ۲۴ --- --- --- ۲۸۸ ۴۳۲ گرم ۷/۳ کیلوگرم