زعفران جم ۵/ ۰ گرم زعفران بهرامن

زعفران جم ۵/ ۰ گرم

زعفران جم ۰/۵ گرمی - نوع زعفران : تاپ
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۵M ۱۲ ۶ گرم ۳۷۵ گرم ۳۶ ۳۹ ۲۰ ۴۴ ۴۳۲ ۲۱۶ گرم ۱۰/۴ کیلوگرم