زعفران قوطی ۲۳/۰۴ گرم زعفران بهرامن

زعفران قوطی ۲۳/۰۴ گرم

قوطی ۲۳/۰۴ گرمی - نوع زعفران :سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۲۳۰G ۶ ۱۳۸/۲ گرم ۸۴۵ گرم ۱۴ ۴۷ ۳۹ ۵۸ ۸۴ ۱۹۳۵/۳۶ گرم ۱۳/۵ کیلوگرم