زعفران قوطی سه گرم زعفران بهرامن

زعفران قوطی سه گرم

قوطی سه گرم - نوع زعفران :سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۳۰G ۱۲ ۳۶ گرم ۶۷۵ گرم ۱۲ ۵۰ ۲۴ ۵۸ ۱۴۴ ۴۳۲ گرم ۹/۵ کیلوگرم