زعفران قوطی ۹/۲۱۶ گرم زعفران بهرامن

زعفران قوطی ۹/۲۱۶ گرم

قوطی۹/۲۱۶ گرم - نوع زعفران :سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۹۲G ۶ ۵۵/۳ گرم ۵۵۰ گرم ۲۰ ۴۷ ۳۹ ۵۸ ۱۲۰ ۱۱۰۶ گرم ۱۳/۷ کیلوگرم