زعفران قوطی دو گرم زعفران بهرامن

زعفران قوطی دو گرم

قوطی دو گرم - نوع زعفران :سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۲۰G ۱۲ ۲۴ گرم ۵۲۵ گرم ۱۲ ۴۹ ۲۴ ۵۸ ۱۴۴ ۲۸۸ گرم ۷/۵ کیلوگرم