زعفران قوطی ۲/۳۰۴ گرم زعفران بهرامن

زعفران قوطی ۲/۳۰۴ گرم

قوطی ۲/۳۰۴ گرمی - نوع زعفران : سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۲۳G ۱۲ ۲۷/۶ گرم ۵۹۴ گرم ۲۶ ۶۱ ۳۴/۵ ۶۵ ۳۱۲ ۷۱۹ گرم ۱۷/۵ کیلوگرم