نبات زعفرانی ۴ کیلویی نی دار چوبی

 نبات زعفرانی ۴ کیلویی نی دار چوبی
نبات زعفرانی ۴ کیلویی نی دار چوبی
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۹۲۲NL --- --- ۴۶۰ گرم ۲۴ ۵۹ ۲۸/۵ ۲۳ --- --- ۱۱/۴۵۰ کیلوگرم