نبات زعفرانی ۵ کیلویی شاخه

نبات زعفرانی ۵ کیلویی شاخه زعفران بهرامن
نبات زعفرانی ۵ کیلویی شاخه
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۹۲۲NL --- --- ۴۶۰ گرم ۲۴ ۵۹ ۲۸/۵ ۲۳ --- --- ۱۱/۴۵۰ کیلوگرم