هل سبز جم  ۳۰ گرم  زعفران بهرامن

هل سبز جم ۳۰ گرم

هل سبز جم ۳۰ گرم
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۷۹۲H ۵۰ ۴۶۰/۸ گرم ۸۹۵ گرم ۲۶ ۶۱ ۳۴/۵ ۶۵ ۱۳۰۰ ۱۱۹۸۱ گرم ۲۵/۲ کیلوگرم