هل سبز پاکتی ورقی ۹/۲۱۶ گرم

هل سبز پاکتی ورقی ۹/۲۱۶ گرم

هل سبز پاکتی ورقی ۹/۲۱۶ گرم
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۷۴۶H ۹۶ ۸۸۵ گرم ۲۱۳۰ گرم ۷ ۴۸ ۴۱ ۶۵ ۶۵۸ ۳۸۷۰ گرم ۱۷ کیلوگرم