هل سبز پاکتی ورقی ۴/۶ گرم

هل سبز پاکتی ورقی ۴/۶ گرم

هل سبز پاکتی ورقی ۴/۶ گرم
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۷۴۶H ۱۲۰ ۵۵۳ گرم ۲۰۸۰ گرم ۷ ۴۸ ۴۱ ۶۵ ۸۴۰ ۳۸۷۰ گرم ۱۶/۵ کیلوگرم