زعفران خاتم سرگل یک گرم

زعفران خاتم سرگل یک گرم

\ زعفران خاتم ۱ گرمی - نوع زعفران:سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۱۰MD ۱۲ ۱۲گرم --- --- --- --- --- --- --- ---