زعفران خاتم تاپ ۰/۵ گرم

زعفران خاتم تاپ ۰/۵ گرم

\ زعفران خاتم ۰/۵ گرمی - نوع زعفران:تاپ
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
--- ۱۲ ۶گرم --- --- --- --- --- --- --- ---