هل سبز پاکتی ۹/۲۱۶ گرم

هل سبز پاکتی ۹/۲۱۶ گرم

هل سبز پاکتی ۹/۲۱۶ گرم
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۷۹۲H ۵۰ ۴۶۱ گرم ۹۰۰ گرم ۲۲ ۴۸ ۴۱ ۵۵ ۱۱۰۰ ۱۰۱۳۸ گرم ۲۲/۲ کیلوگرم