هل سبز پاکتی۴/۶ گرم

هل سبز پاکتی۴/۶ گرم

هل سبز پاکتی۴/۶ گرم
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۷۴۶H ۵۰ ۲۳۱ گرم ۶۷۵ گرم ۲۳ ۴۷ ۳۹ ۵۸ ۱۱۵۰ ۵۳۰۰ گرم ۱۷/۵ کیلوگرم