نبات زعفرانی شاخه ای۵۰۰ گرم

نبات زعفرانی شاخه ای۵۰۰ گرم
نبات زعفرانی شاخه ای۵۰۰ گرم
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۹۵۰N --- --- ۵۰۰ گرم ۲۱ ۴۹ ۳۴ ۱۴ --- ۸۰۰۰ گرم ۸/۷ کیلوگرم