اسپری زعفران بهرامن

اسپری زعفران

اسپری زعفران
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
--- ۶ --- ۱۲۰۰ گرم ۱۲ ۳۴ ۳۴ ۴۱ ۷۲ --- ۱۵/۲ کیلوگرم