زعفران پاکتی ده گرم زعفران بهرامن

زعفران پاکتی ده گرم

پاکتی ده گرمی - نوع زعفران : سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۱۰۰p ۲۵ ۲۵۰ گرم ۶۰۲ گرم ۲۰ ۴۷ ۳۹ ۵۸ ۵۰۰ ۵۰۰۰گرم ۱۳/۵ کیلوگرم