زعفران پاکتی ورقی ۴/۶۰۸ گرم  زعفران بهرامن

زعفران پاکتی ورقی ۴/۶۰۸ گرم

پاکتی ورقی ۴/۶۰۸ گرمی - نوع زعفران : سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۴۰A ۱۲۰ ۵۵۲/۹۶ گرم ۲۲۰۰ گرم ۶ ۴۷ ۳۹ ۵۸ ۷۲۰ ۳۳۱۸گرم ۱۵ کیلوگرم