زعفران - زعفران بهرامن

زعفران خاتم سرگل ۱۰۰ گرم

 زعفران خاتم سرگل ۱۰۰ گرم زعفران بهرامن
خاتم ۱۰۰ گرم - نوع زعفران : سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۱۰۰S --- ۱۰۰ گرم ۲۶۵ گرم ۴۸ ۵۵ ۲۸ ۵۵ ۴۸ ۴۸۰۰گرم ۱۴/۲ کیلوگرم

زعفران خاتم سرگل ۲۵۰ گرم

زعفران خاتم سرگل ۲۵۰ گرم زعفران بهرامن
خاتم۲۵۰ گرم - نوع زعفران : سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۲۵۰S --- ۲۵۰گرم ۴۶۵ گرم ۲۴ ۵۵ ۲۸ ۵۵ --- ۶۰۰۰گرم ۱۲/۵ کیلوگرم

زعفران پاکتی ورقی چهار گرم

 زعفران پاکتی ورقی چهار گرم زعفران بهرامن
پاکتی ورقی ۴ گرمی - نوع زعفران : سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۴۰A ۱۲۰ ۴۸۰گرم ۲۱۰۴ گرم ۶ ۴۷ ۳۹ ۵۸ ۷۲۰ ۲۸۸۰گرم ۱۴ کیلوگرم

اسپری زعفران

اسپری زعفران بهرامن
اسپری زعفران
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
--- ۶ --- ۱۲۰۰ گرم ۱۲ ۳۴ ۳۴ ۴۱ ۷۲ --- ۱۵/۲ کیلوگرم

پودر زعفران ۱/۵گرم

پودر زعفران ۱/۵گرم زعفران بهرامن
\ پودر زعفران یک و نیم گرمی - نوع زعفران : تاپ
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
PW ۱۲ ۱۸ گرم ۲۲۰ گرم ۲۴ --- --- --- ۲۸۸ ۴۳۲ گرم ۷/۳ کیلوگرم

زعفران پاکتی ۰/۵ گرم

زعفران پاکتی ۰/۵ گرم زعفران بهرامن
پاکتی ۰/۵ گرمی - نوع زعفران :سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۵p ۵۰ ۲۵ گرم ۲۵۰ گرم ۷۰ ۴۷ ۳۹ ۵۸ ۳۵۰۰ ۱۷۵۰ گرم ۲۰/۲ کیلوگرم

زعفران پاکتی ۱/۵ گرم

زعفران پاکتی ۱/۵ گرم زعفران بهرامن
پاکتی ۱/۵ گرمی - نوع زعفران :سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۱۵p ۵۰ ۷۵ گرم ۴۶۱ گرم ۴۹ ۶۱ ۳۴/۵ ۶۵ ۲۴۵۰ ۳۶۷۵گرم ۲۵ کیلوگرم

زعفران پاکتی ۲/۳۰۴ گرم

زعفران پاکتی ۲/۳۰۴ گرم زعفران بهرامن
پاکتی ۲/۳۰۴ گرمی - نوع زعفران : سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۲۳p ۵۰ ۱۱۵/۲ گرم ۵۰۰ گرم ۳۷ ۴۷ ۳۹ ۵۸ ۱۸۵۰ ۴۲۶۲گرم ۲۰/۵ کیلوگرم

زعفران پاکتی ۴/۶۰۸ گرم

زعفران پاکتی ۴/۶۰۸ گرم زعفران بهرامن
پاکتی ۴/۶۰۸ گرمی - نوع زعفران : سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۴۶p ۲۵ ۱۱۵/۲ گرم ۳۷۵ گرم ۴۸ ۴۸ ۴۱ ۵۵ ۱۲۰۰ ۵۵۳۰گرم ۱۹/۵ کیلوگرم

زعفران پاکتی چهار گرم

زعفران پاکتی چهار گرم زعفران بهرامن
پاکتی ۴ گرمی - نوع زعفران : سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۴۰p ۲۵ ۱۰۰ گرم ۳۵۰ گرم ۴۸ ۴۸ ۴۱ ۵۵ ۱۲۰۰ ۴۸۰۰گرم ۱۸/۹ کیلوگرم

زعفران پاکتی ده گرم

زعفران پاکتی ده گرم زعفران بهرامن
پاکتی ده گرمی - نوع زعفران : سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۱۰۰p ۲۵ ۲۵۰ گرم ۶۰۲ گرم ۲۰ ۴۷ ۳۹ ۵۸ ۵۰۰ ۵۰۰۰گرم ۱۳/۵ کیلوگرم

زعفران پاکتی دو گرم

زعفران پاکتی دو گرم زعفران بهرامن
پاکتی دو گرمی - نوع زعفران :سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۲۰p ۵۰ ۱۰۰ گرم ۴۷۵ گرم ۳۷ ۴۷ ۳۹ ۵۸ ۱۸۵۰ ۳۷۰۰گرم ۱۹/۵ کیلوگرم

زعفران پاکتی سه گرم

زعفران پاکتی سه گرم زعفران بهرامن
پاکتی ۳ گرمی - نوع زعفران : سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۳۰p ۲۵ ۷۵ گرم ۳۲۵ گرم ۷۲ ۶۱ ۳۴/۵ ۶۵ ۱۸۰۰ ۵۴۰۰گرم ۲۵/۵ کیلوگرم

زعفران پاکتی ورقی ۲/۳۰۴ گرم

زعفران پاکتی ورقی ۲/۳۰۴ گرم زعفران بهرامن
پاکتی ورقی ۲/۳۰۴ گرمی - نوع زعفران : سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۲۳A ۱۲۰ ۲۷۶/۴۸ گرم ۱۶۰۰ گرم ۹ ۴۷ ۳۹ ۵۸ ۱۰۸۰ ۲۴۸۸گرم ۱۶/۲ کیلوگرم

زعفران پاکتی ورقی ۴/۶۰۸ گرم

زعفران پاکتی ورقی ۴/۶۰۸ گرم  زعفران بهرامن
پاکتی ورقی ۴/۶۰۸ گرمی - نوع زعفران : سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۴۰A ۱۲۰ ۵۵۲/۹۶ گرم ۲۲۰۰ گرم ۶ ۴۷ ۳۹ ۵۸ ۷۲۰ ۳۳۱۸گرم ۱۵ کیلوگرم

زعفران پاکتی ورقی ۵ /۰ گرم

زعفران پاکتی ورقی ۵ /۰ گرم زعفران بهرامن
پاکتی ورقی ۵ /۰گرمی - نوع زعفران :سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۵A ۱۲۰ ۶۰ گرم ۸۲۵ گرم ۱۶ ۴۸ ۴۱ ۵۵ ۱۹۲۰ ۹۶۰ گرم ۱۵/۲ کیلوگرم

زعفران پاکتی ورقی دو گرم

زعفران پاکتی ورقی دو گرم زعفران بهرامن
پاکتی ورقی دو گرمی - نوع زعفران :سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۲۰A ۱۲۰ ۲۴۰ گرم ۱۵۵۰ گرم ۹ ۴۷ ۳۹ ۵۸ ۱۰۸۰ ۲۱۶۰گرم ۱۵/۸ کیلوگرم

زعفران پاکتی ورقی یک گرم

زعفران پاکتی ورقی یک گرم زعفران بهرامن
پاکتی ورقی ۱ گرمی - نوع زعفران :سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۱۰A ۱۲۰ ۱۲۰ گرم ۱۲۵۰ گرم ۱۰ ۴۷ ۳۹ ۵۸ ۱۲۰۰ ۱۲۰۰ گرم ۱۴/۵ کیلوگرم

زعفران پاکتی یک گرم

زعفران پاکتی یک گرم زعفران بهرامن
پاکتی ۱ گرمی - نوع زعفران :سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۱۰p ۵۰ ۵۰ گرم ۳۷۵ گرم ۵۰ ۴۸ ۳۹ ۵۸ ۲۵۰۰ ۲۵۰۰ گرم ۲۰/۳ کیلوگرم

زعفران پوشالی ۲۵۰ گرم

زعفران پوشالی ۲۵۰ گرم
زعفران۲۵۰ گرم - نوع زعفران : پوشالی
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۵۰۰P ۱ ۲۵۰گرم ۶۰۰ گرم ۱۲ ۵۰ ۳۷ ۵۰ ۱۲ ۳۰۰۰ گرم ۸/۷ کیلوگرم