تاپ - زعفران بهرامن

پودر زعفران ۱/۵گرم

پودر زعفران ۱/۵گرم زعفران بهرامن
\ پودر زعفران یک و نیم گرمی - نوع زعفران : تاپ
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
PW ۱۲ ۱۸ گرم ۲۲۰ گرم ۲۴ --- --- --- ۲۸۸ ۴۳۲ گرم ۷/۳ کیلوگرم

زعفران تاپ ۲۵۰ گرم

زعفران تاپ ۲۵۰ گرم
زعفران ۲۵۰ گرم - نوع زعفران : سرگل
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۲۵۰P ۱ ۲۵۰گرم ۳۷۰ گرم ۲۰ ۴۷ ۳۹ ۵۸ --- ۵۰۰۰گرم ۹ کیلوگرم

زعفران جم ۱/۵ گرم

زعفران جم ۱/۵ گرم زعفران بهرامن
جم یک و نیم گرمی - نوع زعفران : تاپ
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۱۵ GH ۱۲ ۱۸ گرم ۷۰۰ گرم ۱۲ ۴۰ ۲۵ ۴۴ ۱۴۴ ۱۴۴ گرم ۹/۵ کیلوگرم

زعفران جم ۵/ ۰ گرم

زعفران جم ۵/ ۰ گرم زعفران بهرامن
زعفران جم ۰/۵ گرمی - نوع زعفران : تاپ
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۵M ۱۲ ۶ گرم ۳۷۵ گرم ۳۶ ۳۹ ۲۰ ۴۴ ۴۳۲ ۲۱۶ گرم ۱۰/۴ کیلوگرم

زعفران جم سه گرم

زعفران جم سه گرم زعفران بهرامن
زعفران جم سه گرمی - نوع زعفران : تاپ
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۳۰GH ۱۲ ۳۶ گرم ۱۲۷۵ گرم ۱۲ ۴۷ ۲۷ ۵۰ ۱۱۴ ۴۳۲ گرم ۱۶/۵ کیلوگرم

زعفران جم یک گرم

زعفران جم یک گرم زعفران بهرامن
جم یک گرمی - نوع زعفران : تاپ
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۱۰ M ۱۲ ۱۲ گرم ۵۰۰ گرم ۲۴ ۴۰ ۲۵ ۴۴ ۲۸۸ ۲۸۸ گرم ۱۳ کیلوگرم

زعفران خاتم تاپ پنج گرم

زعفران خاتم تاپ پنج گرم
\ زعفران خاتم پنج گرمی - نوع زعفران:تاپ
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۵۰G ۱۲ ۶۰گرم --- --- --- --- --- --- --- ---

زعفران خاتم تاپ چهار گرم

زعفران خاتم تاپ چهار گرم
\ زعفران خاتم ۴ گرمی - نوع زعفران:تاپ
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۳۰ ۱۲ ۴۸گرم --- --- --- --- --- --- --- ---

زعفران خاتم تاپ دو گرم

زعفران خاتم تاپ دو گرم
\ زعفران خاتم ۲ گرمی - نوع زعفران:تاپ
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
--- ۱۲ ۲۴گرم --- --- --- --- --- --- --- ---

زعفران خاتم تاپ یک گرم

زعفران خاتم تاپ یک گرم
\ زعفران خاتم ۱ گرمی - نوع زعفران:تاپ
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۱۰MD ۱۲ ۱۲گرم --- --- --- --- --- --- --- ---

زعفران کتابی تاپ ۰/۵گرم

زعفران کتابی تاپ ۰/۵گرم زعفران بهرامن
\ زعفران کتابی ۰/۵ گرمی - نوع زعفران : تاپ
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۱۵MD ۱۲ ۶ گرم --- --- --- --- --- --- --- ---

زعفران کتابی تاپ پنج گرم

زعفران کتابی تاپ پنج گرم
\ زعفران کتابی پنج گرمی - نوع زعفران :تاپ
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۵۰G ۱۲ ۶۰گرم --- --- --- --- --- --- --- ---

زعفران کتابی تاپ چهار گرم

زعفران کتابی تاپ چهار گرم
\ زعفران کتابی چهار گرمی - نوع زعفران :تاپ
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۴۰G ۱۲ ۴۸ گرم ۳۰۰ گرم --- --- --- --- --- --- ---

زعفران کتابی تاپ دو گرم

زعفران کتابی تاپ دو گرم زعفران بهرامن
\ زعفران کتابی دو گرمی - نوع زعفران : تاپ
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
--- ۱۲ ۲۴ گرم --- --- --- --- --- --- --- ---

زعفران کتابی تاپ یک گرم

زعفران کتابی تاپ یک گرم زعفران بهرامن
\ زعفران کتابی یک گرمی - نوع زعفران : تاپ
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
--- ۱۲ ۱۲ گرم --- --- --- --- --- --- --- ---

زعفران وکیوم ۰/۱ گرم

زعفران وکیوم ۰/۱ گرم زعفران بهرامن
زعفران وکیوم ۰/۱ گرمی - نوع زعفران : تاپ
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۱v ۳۶ ۳/۶گرم ۳۷۵ گرم ۲۷ ۴۷ ۵۰ ۵۸ ۱۲۹۶ ۱۲۹.۶ گرم ۱۴ کیلوگرم

زعفران وکیوم ۰/۲ گرم

زعفران وکیوم ۰/۲ گرم زعفران بهرامن
زعفران وکیوم ۰/۲ گرمی - نوع زعفران : تاپ
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۲ ۳۶ ۷/۲ گرم ۴۵۰ گرم ۳۶ ۵۵ ۲۸ ۵۵ ۱۲۹۶ ۲۵۹/۲ گرم ۱۸ کیلوگرم

زعفران وکیوم ۰/۳ گرم

زعفران وکیوم ۰/۳ گرم زعفران بهرامن
زعفران وکیوم ۰/۳ گرمی - نوع زعفران : تاپ
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۳ ۳۶ ۱۰/۸ گرم ۶۲۵ گرم ۲۴ ۵۴ ۲۷ ۵۳ ۸۶۴ ۲۵۹/۲ گرم ۱۶/۵ کیلوگرم

زعفران وکیوم ۰/۴ گرم

زعفران وکیوم ۰/۴ گرم زعفران بهرامن
زعفران وکیوم ۰/۴ گرمی - نوع زعفران : تاپ
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۴ ۳۶ ۱۴/۴ گرم ۵۷۲ گرم ۴۴ ۶۱ ۳۴/۵ ۶۵ ۱۵۸۴ ۶۳۳/۶ ۲۷ کیلوگرم

زعفران وکیوم ۰/۵ گرم

زعفران وکیوم ۰/۵ گرم زعفران بهرامن
زعفران وکیوم ۰/۵ گرمی - نوع زعفران : تاپ
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۸۵V ۳۶ ۱۸ گرم ۷۷۵ گرم ۲۴ ۵۵ ۲۸ ۵۵ ۸۶۴ ۴۳۲ گرم ۲۰/۶ کیلوگرم